انواع ادتیوهای شیمیایی صنایع رنگ(پایه آب و پایه حلالی): ضد کف، رزین های سیلیکونی، دیس پرس کننده ها، هم سطح کننده ها، نگهدارنده های مورد مصرف درون قوطی فیلم خشک و فیلم تر