• انواع ادتیوهای شیمیایی و مواد اولیه پلیمری در صنایع پلاستیک: pvc، مستربچ، گرانول و کامپوندهای کربنات کلسیم
  • انواع پیگمنت های سفید(تیتان روتایل و آناتاس) ، رنگی، مشکی(دوده)، اخرا